ERP I DET NYA NORMALA

Enterprise Resource Planning i nästa våg av digitalisering

Systemstöd för Enterprise Resource Planning (“ERP”) är den enskilt viktigaste komponenten i IT-leveransen för de allra flesta verksamheter, både som kostnadsdrivare och som skapare av värde runt det data som systemet innehåller. Den svenska ERP-marknaden omsatte cirka 12 miljarder kronor 2020 över samtliga leveransformer. Den siffran kommer att öka märkbart under 2021 när investeringar kommer i gång och utvecklingsprojekten tar fart. När vi nu har inträtt i ”det nya normala” ställs nya och hårdare krav på de viktigaste verksamhetssystemen. Där har ERP en särställning.ERP  i det nya nromala

Den här rapporten tar upp vad det nya normala innebär och har inneburit för digitaliseringen utifrån ett ERP-perspektiv. Vi tittar på generella trender och branschberoende trender för tre industrisegment. Radar ser pandemin som en accelerator för redan existerande långtgående rörelser och gör prognosen att trenderna som diskuteras i rapporten kommer att fortsätta vara relevanta under ett antal år framöver. De speglar ett paradigmskifte snarare än en tillfällig förändring. Samma gäller för den accelererande tekniska utvecklingen.


Rapporten analyserar:
  1. Branschoberoende genomslag av arbetssätt såsom distansarbete och tillämpningar som Virtual First och Contactless
  2. Branschspecifikt genomslag i Tillverkning, Logistik och Handel av koncept som Industrial Internet of Things, Supply Chain Resilience och Omnichannel
  3. Nya krav på arbetsplatserna och arbetssätt
  4. Hur verksamheterna kan transformeras baserat på det nya normala och vunna erfarenheter från pandemin
  5. Hur ERP kan svara upp mot den nya kravbilden och utgöra nyckelkomponenten eller till och med navet i framtida digital affärsutveckling och effektivisering

Avslutningsvis presenteras en kundreferens, Schalins Ringar. De använder sitt ERP på ett effektivt och flexibelt sätt, vilket också svarar väl mot den allmänna utvecklingen som rapporten redogör för.

Radars slutsatser och rekommendationer innehåller specifika råd och best practice för ERP-kunden baserat på rapportens innehåll.

Hämta rapporten